Wyszukaj

LUG Light Factory

7 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o programie SOWA

10 kwietnia 2018

UPDATE: Program SOWA właśnie ruszył! Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak skorzystać z dofinansowania!

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowuje się do ogłoszenia programu „SOWA – LED w oświetleniu ulicznym”. W ramach programu, Jednostki Samorządu Terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki na cały zakres prac przy kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem źródeł światła LED. Nabór wniosków planowany jest na pierwszą połowę 2018 r., ale by skutecznie aplikować o dofinansowanie J.S.T. powinny rozpocząć aktywne przygotowania już teraz.

Przy wyborze wniosków najważniejsze będą planowane efekty ekologiczne – przynajmniej 40% redukcja zużycia energii elektrycznej oraz oszczędności wynoszące minimum 150MWh/rocznie – wynikające z modernizacji oświetlenia opartej o przeprowadzony wcześniej audyt oświetlenia.

Jak podkreśla Karolina Makowska, dyrektor eksperckiego zespołu LUG Light Urban, zajmującego się w firmie LUG Light Factory …: „Aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie, J.S.T. musi dysponować aktualnym i merytorycznym audytem oświetlenia, którego przeprowadzenie z uwagi na obecne obłożenie firm audytorskich może zająć nawet kilka miesięcy”.

Czasu na przygotowania pozostało więc niewiele, dlatego przygotowaliśmy krótki poradnik który powinien pomóc w skutecznym przygotowaniu się do programu SOWA:

1. Kto może skorzystać z programu priorytetowego SOWA – LED w oświetleniu zewnętrznym?

Program SOWA skierowany jest do wszystkich zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z większościowym udziałem J.S.T., posiadających tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia, które spełnią wszystkie wymogi jakościowe programu.

2. Jaki jest cel programu?

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego. Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem źródeł światła LED w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, lub montażu nowych punktów świetlnych LED w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201 w zakresie równomierności oświetlenia.

Przykłady przedsięwzięć na które otrzymasz dofinansowanie:

 • demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
 • montaż nowych opraw oświetleniowych,
 • wymiana przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach (od opraw oświetleniowych do zabezpieczeń) wraz z wymianą zabezpieczeń,
 • wymiana wysięgników,
 • wymiana zapłonników,
 • wymiana wyeksploatowanych słupów kablowych,
 • modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,
 • montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem,
 • montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,

3. Jakie są korzyści finansowe?

Budżet na realizację celu programu w formie zwrotnego dofinansowania wynosi do 50 milionów złotych - w formie pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością umorzenia do 10%, przy stałym oprocentowaniu pożyczki wynoszącym 1%.

4. Jakie są najważniejsze daty i obowiązujące terminy składania wniosków?

 • Program realizowany będzie w latach 2018-2021
 • Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2019 r.
 • Środki wydatkowane będą do 2021 r.
 • Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2017 r. do 30.09.2021 r.
 • Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat

5. Jakie należy spełnić wymagania, by ubiegać się o dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dofinansowanie z programu SOWA, należy spełnić jakościowe kryteria dopuszczające – przedstawić kompletny i spójny audyt oświetlenia oraz plan modernizacji opartej o realny harmonogram, który przewiduje zastosowanie nowych urządzeń. Stopień realizacji celu będzie mierzony za pomocą następujących wskaźników efektywnościowych:

 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej)
  Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla zwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 10 000 MWh/rok.
 2. Zmniejszenie emisji CO2
  Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu dla zwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 7 980 Mg /rok.
 3. Ograniczenie emisji dwutlenku siarki
  Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu dla zwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 15,16 Mg SO2/rok.
 4. Ograniczenia emisji tlenków azotu
  Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu dla zwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 9,54 Mg NOx/rok.
 5. Ograniczenie emisji pyłów ogółem
  Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu dla zwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 0,6 Mg/rok.

Kluczowe do uzyskania finansowania z programu będą:

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięcia o co najmniej 40 %

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięcia o co najmniej 150 MWh/rok

Koszt inwestycyjny (koszty kwalifikowane) zmniejszenia rocznego zużycia energii nie przekracza 20 000 [zł/MWh]

6. Jakie są warunki umorzenia pożyczki?

 • Wykonanie przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego w terminach nie późniejszych i w zakresach nie mniejszych niż w określonym w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie
 • Potwierdzenie zachowania trwałości przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową pożyczki, jeżeli warunek dotyczący trwałości został wskazany w umowie
 • Wywiązanie się, zgodnie z odrębnymi przepisami, z obowiązku uiszczenia opłat i kar stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz innych zobowiązań wobec Narodowego Funduszu, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie części pożyczki
 • Złożenie wniosku o umorzenie na formularzu obowiązującym w Narodowym Funduszu, po spłacie zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem 75% wypłaconej kwoty pożyczki

7. Co należy zrobić w pierwszej kolejności?

Zakres modernizacji i estymowane oszczędności muszą wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia, dlatego pierwszym krokiem powinno być  przygotowanie merytorycznego audytu uwzględniającego aktualny stan infrastruktury, propozycję modernizacji oraz efekty ekologiczne, które spodziewamy się osiągnąć. W tym celu potrzebny będzie zewnętrzny audytor i partner merytoryczny, który pomoże wykonać odpowiednie pomiary.

Program „SOWA – LED w oświetleniu zewnętrznym” to strategiczna szansa dla wielu polskich J.S.T. na szybką modernizację infrastruktury, która może podnieść poziom życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycje w nowoczesne rozwiązania LED budują pozytywny wizerunek samorządu, a dzięki swojej energooszczędności i potwierdzonej żywotności,  przynoszą również natychmiastowe wymierne korzyści budżetowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego jak technologia LED może pracować dla Twojej społeczności – zapraszamy do zapoznania się z naszym materiałem Urban Inspirations, w którym przedstawiamy konkretne rozwiązania oświetleniowe dla miast i gmin oraz filmem Smart City, gdzie prezentujemy nowoczesne rozwiązania przygotowane specjalnie we współpracy z Cisco. Zapraszamy równieżdo bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą przygotować najlepszy plan modernizacji oświetlenia w oparciu o sprawdzoną polską technologię najwyższej jakości. Napisz do nas    

7 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o programie SOWA

ZOBACZ
NOWOŚCI 2018

×