Wyszukaj

LUG Light Factory

Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury IT

Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Zielona Góra

 

Profil kandydata / Wymagania:

 • Wiedza w zakresie rodzaju cyberzagrożeń, mechanizmów i wektorów ataków oraz profilowania zagrożeń
 • Bardzo dobra znajomość modelu TCP/IP i podstawowych protokołów i usług sieciowych (np.: HTTP, HTTPS, SSH, FTP, SMTP, IMAP, POP, SNMP, NTP, DHCP, DNS)
 • Znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa: (np.:Firewall,  Intrusion Detection Systems ( IDS) and Intrusion Prevention Systems ( IPS),  Security Information and Event Management - SIEM)
 • Chęć eksplorowania zagadnień cyberbezpieczeństwa
 • Umiejętność administracji maszynami wirtualnymi w MS Azure oraz lokalnymi VMware ( Windows Server / Linux)
 • Mile widziana znajomość systemu Backup Commvault 
 • Mile widziane: certyfikat Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 • Znajomość ITIL
 • Prawo Jazdy kat. B

 

Główne obowiązki:

 • Działania związane z wdrażaniem wymagań bezpieczeństwa zgodnie z ISO27001 
 • Analiza zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Obsługa incydentów bezpieczeństwa informacji
 • Doradztwo i wsparcie w zapewnieniu efektywnego poziomu ochrony informacji
 • Pełnienie roli eksperta w zakresie cyberbezpieczeństwa we wszystkich inicjatywach z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • Przeprowadzanie lub uczestnictwo w cyklicznych audytach i testach zgodności stanu rzeczywistego z przyjętymi politykami cyberbezpieczeństwa
 • Rozwój i utrzymanie narzędzi umożliwiających zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Administracja infrastrukturą sieciową - WAN/LAN/WLAN/VPN
 • Składowanie i odtwarzanie danych z sytemu backup Commvault
 • Definiowanie i dokumentowanie procedur, instrukcji, projektów bezpiczeństwa sieci, podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • tworzenie i administracja maszynami wirtualnymi w MS Azure oraz lokalnymi Vmware (Windows/Linux)

 

W zamian za zaangażowanie oferujemy:

 • Objęcia stanowiska wspieranego szkoleniami
 • Skorzystania z karty Multisport
 • Dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • Uczestniczenia w zorganizowanych grupach sportowych
 • Aktywnej integracji z koleżankami i kolegami

 

Jesteś zainteresowany?  Czekamy na Twoje CV i list motywacyjny.


rekrutacja@lug.com.pl


LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

 

Aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LUG S.A., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, kapitał zakładowy 1 799 642,50 ZŁ PLN, NIP 9291672920, REGON 080201644, (dalej: Spółka).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w  związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.

Dane te obejmują: Pani/Pana imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia Pani/Pana udział w  procesie rekrutacji.

Dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja odnośnie braku ich udostępnienia nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Spółka może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Spółka może również ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, takie jak: usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej LUG S.A. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na tożsame stanowisko pracy lub inne, zgodne z moimi kwalifikacjami.”

 

 

lug firma