Wyszukaj

LUG Light Factory

Specjalista ds. Optymalizacji

Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Zielona Góra

 

Profil kandydata/ Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość nowoczesnych technik organizacji procesów produkcyjnych Lean Manufacturing
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość narzędzi 5S, Mapowanie strumienia wartości, Przepływ jednaj sztuki, Kanban
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość zarządzania poprzez wizualizację

Zakres obowiązków:

 • Ciągła analiza i optymalizacja procesu produkcyjnego montażu opraw oświetleniowych, szczególnie:
 • Analiza aktualnie stosowanych procesów montażowych,
 • Analiza aktualnych czasów produkcyjnych,
 • Analiza przepływu materiału przez produkcję,
 • Analiza organizacji stanowisk montażowych,
 • Projektowanie i wdrażanie zoptymalizowanych stanowisk montażowych,
 • Projektowanie i wdrażanie zoptymalizowanych przepływów materiału przez produkcję,
 • Projektowanie i wdrażanie zarządzania wizualizacją,
 • Wykorzystywanie nowoczesnych metod optymalizacji procesów zgodnie z Lean Manufacturing - mapowanie strumienia wartości, 5S, przepływ jednej sztuki, Kanban, Poka Yoke,
 • Przygotowywanie i realizacja szkoleń pracowników produkcji, mistrzów, brygadzistów z zakresu wdrażania usprawnień procesu produkcyjnego zgodnie z LEAN Manufacturing,

 

W zamian za zaangażowanie oferujemy:

 • Liczne szkolenia i kursy z zakresu pełnionej funkcji
 • Szkolenia językowe
 • Nieograniczony dostęp do firmowej siłowni
 • Kawa / herbata / owoce
 • Parking dla pracowników
 • Strefa relaksu
 • Spotkania integracyjne dla Ciebie i Twojego dziecka
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Konkursy pracownicze
 • Upominki świąteczne
 • Możliwość pracy zdalnej

 

Jesteś zainteresowany?  Czekamy na Twoje CV i list motywacyjny.


rekrutacja@lug.com.pl


LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

 

Aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LUG S.A., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, kapitał zakładowy 1 799 642,50 ZŁ PLN, NIP 9291672920, REGON 080201644, (dalej: Spółka).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w  związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.

Dane te obejmują: Pani/Pana imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia Pani/Pana udział w  procesie rekrutacji.

Dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja odnośnie braku ich udostępnienia nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Spółka może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Spółka może również ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, takie jak: usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej LUG S.A. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na tożsame stanowisko pracy lub inne, zgodne z moimi kwalifikacjami.”

 

 

lug firma