Wyszukaj

Struktura akcjonariatu

jakis preloader
  • Ryszard Wtorkowski
  • Iwona Wtorkowska
  • Fundusze zarządzane przez OPERA TFI
  • Pozostali akcjonariusze

Poniższa tabela wyszczególnia akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki LUG S.A.

 Imię i nazwisko / nazwa

Seria akcji

Liczba akcji*

Udział w kapitale zakładowym

Udział w liczbie 
głosów na WZA

Ryszard Wtorkowski

A, C

2 670 610

37,10%

37,10%

Iwona Wtorkowska

A

1 120 000

15,56%

15,56%

Fundusze zarządzane przez OPERA TFI

A, B, C

1 266 810

17,60%

17,60%

Pozostali akcjonariusze

B, C

2 141 150

29,74%

29,74%

SUMA

-

7 198 570

100,00%

100,00%

* Na mocy postanowień NWZA z dnia 28.09.2012r. dokonano scalenia akcji w stosunku 25:1 przy jednoczesnym podwyższeniu ich wartości nominalnej. W związku z tym od dnia 26.11.2012r. w miejsce 179 964 250 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł pojawiło się 7 198 570 akcji o wartości nominalnej 0,25 zł.

Strukturę akcjonariatu określono na podstawie:

  • Ryszard Wtorkowski - lista osób uprawnionych do udziału w ZWZ LUG S.A. w dniu 17.06.2016 r. (01.06.2016 r. - dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);
  • Iwona Wtorkowska -lista osób uprawnionych do udziału w ZWZ LUG S.A. w dniu 17.06.2016 r. (01.06.2016 r. - dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);
  • Fundusze zarządzane przez OPERA TFI - listy osób uprawnionych do udziału w ZWZ LUG S.A. w dniu 25.08.2014r. (9.08.2014r. - dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ LUG S.A.);