Wyszukaj

Struktura akcjonariatu

jakis preloader
  • Ryszard Wtorkowski
  • Iwona Wtorkowska
  • Fundusze zarządzane przez OPERA TFI
  • MKK3 Sp. z o.o.
  • Pozostali akcjonariusze

Poniższa tabela wyszczególnia akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki LUG S.A.

 Imię i nazwisko / nazwa

Seria akcji

Liczba akcji*

Udział w kapitale zakładowym

Udział w liczbie 
głosów na WZA

Ryszard Wtorkowski

A, C

2 670 610

37,10%

37,10%

Iwona Wtorkowska

A

1 120 000

15,56%

15,56%

Fundusze zarządzane przez OPERA TFI

A, B, C

1 365 049

18,96%

18,96%

MKK3 Sp. z o.o.

B, C

362 334

5,03%

5,03%

Pozostali akcjonariusze

B, C 1 680 577

23,35%

23,35%

SUMA

A, B, C

7 198 570

100,00%

100,00%

* Na mocy postanowień NWZA z dnia 28.09.2012r. dokonano scalenia akcji w stosunku 25:1 przy jednoczesnym podwyższeniu ich wartości nominalnej. W związku z tym od dnia 26.11.2012r. w miejsce 179 964 250 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł pojawiło się 7 198 570 akcji o wartości nominalnej 0,25 zł.

Strukturę akcjonariatu określono na podstawie:

  • Ryszard Wtorkowski - lista osób uprawnionych do udziału w ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2021 r. (12.06.2021 r. - dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);
  • Iwona Wtorkowska - lista osób uprawnionych do udziału w ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2021 r. (12.06.2021 r. - dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);
  • Fundusze zarządzane przez OPERA TFI - zawiadomienia z dn. 19 maja 2022 r. dot. korekty zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez OPERA TFI S.A. - RB ESPI 9/2022;
  • MKK3 Sp. z o.o. - zawiadomienie z dn. 23.09.2021 roku dot. dotychczas posiadanego bezpośredniego udziału poprzez zwiększenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów - RB ESPI 11/2021.