Wyszukaj

Struktura akcjonariatu

jakis preloader
  • Ryszard Wtorkowski
  • Iwona Wtorkowska
  • Fundusze zarządzane przez OPERA TFI
  • Pozostali akcjonariusze

Poniższa tabela wyszczególnia akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki LUG S.A.

 Imię i nazwisko / nazwa

Seria akcji

Liczba akcji*

Udział w kapitale zakładowym

Udział w liczbie 
głosów na WZA

Ryszard Wtorkowski

A, C

2 670 610

37,10%

37,10%

Iwona Wtorkowska

A

1 120 000

15,56%

15,56%

Fundusze zarządzane przez OPERA TFI

A, B, C

1 349 715

18,75%

18,75%

Pozostali akcjonariusze

B, C

2 058 245

28,59%

28,59%

SUMA

-

7 198 570

100,00%

100,00%

* Na mocy postanowień NWZA z dnia 28.09.2012r. dokonano scalenia akcji w stosunku 25:1 przy jednoczesnym podwyższeniu ich wartości nominalnej. W związku z tym od dnia 26.11.2012r. w miejsce 179 964 250 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł pojawiło się 7 198 570 akcji o wartości nominalnej 0,25 zł.

Strukturę akcjonariatu określono na podstawie:

  • Ryszard Wtorkowski - lista osób uprawnionych do udziału w ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2019 r. (12.06.2019 r. - dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);
  • Iwona Wtorkowska - lista osób uprawnionych do udziału w ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2019 r. (12.06.2019 r. - dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);
  • Fundusze zarządzane przez OPERA TFI - zawiadomienia z dn. 18 lipca 2019 r. dot. korekty zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez OPERA TFI S.A. - RB ESPI 6/2019.