Wyszukaj

LUG Light Factory

Projekty EU

PROJEKT
Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem rozwiązań oświetleniowych w zakresie personalizacji oświetlenia, z uwzględnieniem chronobiologii - możliwych do implikacji w innowacyjnych oprawach oświetleniowych.

Współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”
Działanie 1.1. „Badania i innowacje”
Nr Projektu: RPLB.01.01.00-08-0023/19
Okres realizacji: 2020-2022
Podpisanie w Urzędzie Marszałkowski Województwa Lubuskiego umowy o dofinansowanie: 31 sierpnia 2020 r.
Wartość Projektu: 4 131 418,76 zł
Dofinansowanie: 2 324 289,98 zł (56,26%)

 

Najnowsze badania naukowe na świecie w branży świetlnej wskazują na potrzebę racjonalizacji oświetlenia przestrzeni (zewnętrznej i wewnętrznej) z zastosowaniem systemów oświetleniowych ukierunkowanych na potrzeby człowieka celem poprawy samopoczucia człowieka, jego biorytmów, preferencji nastroju, ostrości wzroku, jak również wydajności i oszczędności energii oraz trwałości opraw oświetleniowych i bezpieczeństwa ich użytkowania.

Jako czołowy producent profesjonalnych opraw i systemów oświetleniowych o wysokich parametrach technicznych nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań w zakresie racjonalizacji oświetlenia, łącząc potrzeby klientów z postępem technologicznym w branży i zapewniając jednocześnie równowagę między jakością światła a efektywnością energetyczną. Stąd pomysł na projekt badawczo – rozwojowy, którego celem było opracowanie innowacyjnych opraw oświetleniowych w zakresie HCL (Human Centric Lighting) i wprowadzenie nowych funkcjonalności opraw oświetleniowych ukierunkowanych na technologię oświetleniową HCL (również z elementami smart lightingu). W ramach projektu zaprojektowano nowe oprawy wykorzystywane w oświetleniu w sektorze budynków biurowych, medycznych, edukacyjnych oraz budynków mieszkalnych, a także opracowano nowe elementy elektroniczne.

Projekt miał charakter projektu badawczego, w ramach którego realizowano badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, celem opracowania nowej grupy produktów marki LUG, umożliwiających personalizację oświetlenia. W ramach projektu powstały prototypy nowych opraw oświetleniowych i innowacje produktowe, które zostaną wdrożone do produkcji własnej LUG. Niezbędnym elementem prowadzonych prac badawczych nad opracowaniem rozwiązań oświetleniowych w zakresie personalizacji oświetlenia było także stworzenie nowych modułów LED.

W Projekt zaangażowany był zespół badaczy, konstruktorów, inżynierów, elektroników i laborantów z Dywizji Badawczo – Rozwojowej LUG Light Factory Sp. z o.o. Zadania realizowano w ramach dwóch etapów prac badawczych: etap 1 - badania przemysłowe nad opracowaniem prototypów opraw i modułów LED poświęcony w całości badaniom mającym na celu opracowanie nowych prototypów i na tym etapie najistotniejszym była sama budowa prototypów w środowisku laboratoryjnym oraz etap 2 - prace rozwojowe - weryfikacja, testowanie prototypów opraw i elektroniki, walidacja systemów oświetleniowych – której celem było dalsze udoskonalenie techniczne powstałych produktów.

Projekt zakłada rozpowszechnienie wyników badań na konferencjach i w formie publikacji naukowych i branżowych. Rezultatem Projektu było też zwiększenie zatrudnienia w Dywizji Badawczo – Rozwojowej firmy oraz opracowanie zgłoszeń patentowych i zastrzeżeń wzorów przemysłowych.

 


 

PROJEKT
Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego

Okres realizacji: 01.06.2019 - 31.07.2021
Wartość projektu: 5 249 832,36 PLN
Wartość dofinansowania: 3 827 141,04 PLN

w tym udział LUG Light Factory Sp. z o.o.:
Wydatki kwalifikowane: 2 660 246,41 PLN
Dofinansowanie: 1 729 160,17 PLN (65%)

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe.

Celem projektu jest opracowanie nowego, bezpiecznego słupa zintegrowanego z innowacyjną oprawą oświetleniową, stanowiącego tzw. bezpieczny punkt oświetleniowy (BPO). Głównym wyzwaniem projektu jest zaprojektowanie oprawy oświetleniowej przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w technice świetlnej, sposobu jej połączenia ze słupem oraz bezpiecznego słupa oświetleniowego o podwyższonych parametrach konstrukcyjnych i o podwyższonych parametrach mających wpływ na bezpieczeństwo drogowe (bierne i aktywne). Prace badawcze (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane będą w 3 etapach, począwszy od budowy zespołu badawczego, opracowania nowych rozwiązań i funkcjonalności punktu oświetleniowego, kończąc na testach zderzeniowych typu crash test, przeprowadzanych w warunkach rzeczywistych, na torze zderzeniowym. Projekt rozpoczął się w czerwcu br. i potrwa 26 miesięcy. W ramach projektu założono ścisłą współpracę naukową (także z Politechniką Rzeszowską), popularyzację wyników badań oraz 4 zgłoszenia patentowe. Projekt realizowany jest w ramach Konsorcjum, gdzie obok LUG Light Factory Sp. z o.o. występuje: ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. i jednostka naukowa – Instytut Badawczy Dróg i Mostów z Warszawy.

LUG realizuje pierwszy etap projektu, związany z badaniami przemysłowymi nad innowacyjną oprawą oświetleniową, ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. – drugi etap, obejmujący prace badawcze nad słupem, zaś Instytut realizuje prace rozwojowe – walidujące opracowane rozwiązania w warunkach rzeczywistych , tj. testów zderzeniowych.

 


 

PROJEKT
Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania - od badań do prototypów

Współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”
Działanie 1.1. „Badania i innowacje”
Nr Projektu: RPLB.01.01.00-08-0076/16
Realizacja: 2017 – 2018
Podpisanie w Urzędzie Marszałkowski Województwa Lubuskiego umowy o dofinansowanie: 26 maja 2017 r.
Kwota wydatków kwalifikowanych: 5 738 060,49 zł
Dofinansowanie: 2 548 529,19 (44,41%)

Wraz z końcem roku 2018 LUG Light Factory Sp. z o.o. - czołowy producent profesjonalnych opraw i systemów oświetleniowych - zakończył prace badawczo - rozwojowe w ramach projektu pn. "Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania - od badań do prototypów", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dlaczego taki Projekt?

Najnowsze badania naukowe na świecie w branży oświetleniowej wskazują na potrzebę racjonalizacji oświetlenia przestrzeni (zewnętrznej i wewnętrznej) z zastosowaniem inteligentnych systemów sterowania oświetleniem dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. LUG Light Factory Sp. z o.o. nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań w zakresie racjonalizacji oświetlenia, łącząc tradycyjne potrzeby klientów z postępem technologicznym w branży i zapewniając jednocześnie równowagę między jakością światła a efektywnością energetyczną.

Co powstało w ramach Projektu?

W ramach projektu zostało opracowanych i przygotowanych do wdrożenia 46 prototypów nowych opraw oświetleniowych, z tego przygotowano 26  zgłoszeń wzorów przemysłowych, celem ochrony własności intelektualnej oraz 4 europejskie zgłoszenia patentowe, głównie związane z rozwiązaniami konstrukcyjnymi w nowych oprawach.  Oprawy zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w technologii oświetleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej skuteczności świetlnej, wytrzymałości, a przede wszystkim wydajności, łącząc oczekiwaną funkcjonalność z innowacyjnym design'em. Zaprojektowane oprawy mogą być wykorzystane w oświetleniu przemysłowym, biurowym, halowym, drogowym czy medycznym.

Wdrożenia

Większość prototypów opraw oświetleniowych, które powstały w ramach Projektu, znalazła swój finał w postaci gotowych produktów wdrożonych do produkcji.

NOWOŚCI PRODUKTOWE

Rozwiązania w zakresie smart

Projekt zakładał również prace badawcze nad możliwymi systemami komunikacji między oprawami tak, aby wypracować nowe rozwiązania w zakresie SMART lightingu. Celem podjętych prac badawczo - rozwojowych było opracowanie prototypu SMART zasilacza. W ramach prac przebadano szereg rozwiązań komunikacyjnych istniejących na rynku, jednak zdaniem LUG, żadne z badanych rozwiązań nie było wystarczająco dobre. Analiza (badanych) przypadków utwierdziła w przekonaniu, że aby system działał zadowalająco potrzebne jest rozwiązanie holistyczne, które gwarantuje zapewnienie podstawowej funkcjonalności, niezależnie od dostępności sieci komunikacyjnej, zapewniając jednocześnie maksymalną reaktywność systemu w czasie poprawnie działającej komunikacji. Wychodząc z tego założenia najlepiej jest, jeśli elementy składowe systemu będą projektowane jako komplementarne urządzenia, które stosowane razem (kompletny system) zapewnią najwyższą wartość dla klienta. SMART zasilacz opracowany w ramach niniejszego projektu w LUG wpisuje się w ten model rozwoju stanowiąc produkt idealnie dopasowany do systemu zarządzania SMART City, który rozwijany jest w specjalnie powołanej do tego celu spółce zależnej LUG - BIOT Sp. z o.o.. Opracowany zasilacz zawiera wszystkie najnowsze technologie stosowane w tej klasy urządzeniach dostępnych na rynku i przygotowany jest do współpracy z dowolnym kontrolerem SMART City w popularnych standardach komunikacji. Ponadto przy zastosowaniu z dedykowanym kontrolerem smart lightingu, zasilacz kontroluje prawidłową pracę kontrolera, jak również zawiera zaawansowane systemy auto-diagnostyczne, które pozwalają ocenić jego działanie.

Jakie były etapy Projektu?

Prace badawcze (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane były w 4 etapach. Obejmowały m.in.:  budowę zespołu badawczego, opracowanie nowych funkcjonalności opraw oświetleniowych i systemu komunikacji pomiędzy oprawami, zaprojektowanie tychże elementów, następnie walidację przyjętych rozwiązań, aż po eksploatacyjne próby wdrożeniowe prototypów w rzeczywistym środowisku operacyjnym i realizację instalacji doświadczalno - pokazowych.

Podsumowanie

W projekcie brało udział 30 pracowników Dywizji R&D. Działania badawczo - rozwojowe trwały blisko 2 lata. Wartość całkowita projektu wyniosła prawie 13 mln zł, zaś poziom dofinansowania wyniósł ponad 40% wydatków kwalifikowanych.

FUNDUSZE UNIJNE