Wyszukaj

LUG Light Factory

BIM Manager / Senior Designer

Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Warszawa

 

Profil kandydata / Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie architektury, konstrukcji lub instalacji
 • znajomość programów Revit, Autocad, 3DS Max, Sketchup, BIM 360, Navisworks, na poziomie zaawansowanym oraz mile widziana w zakresie Dynamo, Rhino+Grasshopper, Dialux, AGI 32
 • minimum 3 lata wdrożeń i koordynacji BIM w w/w zakresie
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i szkoleń produktowych i w/w oprogramowania
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 Advanced
 • prawo jazdy kategorii B

 

Główne obowiązki:

 • koordynacja modeli BIM w zakresie instalacji (oświetlenie) i architektury
 • wykonywanie raportów z koordynacji branżowej
 • bezpośredni kontakt z projektantem w celu rozwiązywania kolizji
 • koordynacja wdrożenia produktowego pomiędzy działem projektowym, a produkcją
 • przygotowanie i nadzór tworzenia bibliotek CAD / CAM / Rodzin BIM Opraw Oświetleniowych oraz materiałowych i bazodanowych (w wybranym zakresie)
 • przygotowanie i prowadzenie szkoleń dedykowanych, warsztatów i CPD w zakresie architektury i oświetlenia w kontekście produktowo-handlowym z nakierowaniem na BIM
 • przygotowanie instrukcji przeprowadzania i wewnętrznych standardów BIM
 • modelowanie i wizualizacja 3D
 • projektowanie i przeprowadzanie analiz oświetlenia dziennego i sztucznego w dedykowanych systemach BIM

 

Jako członek naszej organizacji będziesz miał możliwość:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • zaangażowanie w międzynarodowe projekty w dynamicznie rozwijającej się branży
 • objęcie stanowiska wspartego szkoleniami
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość skorzystania z karty Multisport i dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie

 

Jesteś zainteresowany?  Czekamy na Twoje CV i list motywacyjny.


rekrutacja@lug.com.pl


LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

 

Aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LUG S.A., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, kapitał zakładowy 1 799 642,50 ZŁ PLN, NIP 9291672920, REGON 080201644, (dalej: Spółka).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w  związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.

Dane te obejmują: Pani/Pana imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia Pani/Pana udział w  procesie rekrutacji.

Dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja odnośnie braku ich udostępnienia nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Spółka może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Spółka może również ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, takie jak: usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej LUG S.A. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na tożsame stanowisko pracy lub inne, zgodne z moimi kwalifikacjami.”

 

 

lug firma