Wyszukaj

LUG Light Factory

Business Development Manager

Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Region: dolnośląski, pomorski, mazowiecki

 

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w sektorze B2B
 • mile widziane doświadczenie w sektorze budowlanym, przemysłowym lub infrastrukturalnym
 • doświadczenie w prowadzeniu rozmów i negocjacji biznesowych
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne lub techniczne,
 • samodzielność oraz umiejętność zarządzania czasem i priorytetami
 • umiejętność prowadzenie procesu sprzedażowego w oparciu o wartość oferowanych rozwiązań
 • umiejętność pracy w projektach inwestycyjnych od ich wczesnego etapu do realizacji
 • orientacja na realizację dużych projektów sprzedażowych
 • komunikatywność, wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność budowania długotrwałych relacji biznesowych
 • dobra znajomość języka angielskiego (w określonych przypadkach niemieckiego, francuskiego lub arabskiego)
 • aktywne prawo jazdy kat. B
 • gotowość do podróży służbowych

 

Obowiązki:

 • rozwój powierzonego obszaru biznesowego w wybranym kraju/regionie
 • prowadzenie projektów sprzedażowych zgodnie z powierzonym obszarem biznesowym
 • pozyskiwanie nowych kontaktów i szans biznesowych dla firmy
 • budowa oraz rozwój pozytywnych i trwałych relacji z partnerami firmy w sektorze publicznym i prywatnym
 • pozyskiwanie informacji rynkowych w celu utrzymywania przewagi konkurencyjnej firmy
 • współpraca z innymi działami firmy w ramach realizacji powierzonych projektów i zadań

 

W zamian za zaangażowanie oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • zaangażowanie w międzynarodowe projekty w dynamicznie rozwijającej się branży
 • objęcie stanowiska wspartego szkoleniami
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość skorzystania z karty Multisport i dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie

 

Jesteś zainteresowany?  Czekamy na Twoje CV i list motywacyjny.


rekrutacja@lug.com.pl


LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

 

Aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LUG S.A., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, kapitał zakładowy 1 799 642,50 ZŁ PLN, NIP 9291672920, REGON 080201644, (dalej: Spółka).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w  związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.

Dane te obejmują: Pani/Pana imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia Pani/Pana udział w  procesie rekrutacji.

Dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja odnośnie braku ich udostępnienia nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Spółka może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Spółka może również ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, takie jak: usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej LUG S.A. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na tożsame stanowisko pracy lub inne, zgodne z moimi kwalifikacjami.”

 

 

lug firma