Wyszukaj

LUG Light Factory

Młodszy Analityk / Junior Analyst

Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Zielona Góra

Profil kandydata / wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunkach matematyka stosowana, finanse, ekonometria
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Min. 2 lata doświadczenia w obszarze finansów, statystyki lub analityki
 • Znajomość pakietu Statistica oraz dodatkowego języka obcego będzie dodatkowym atutem
 • Zainteresowanie elektrotechniką lub architekturą - mile widziane

Główne obowiązki:

 • Wsparcie kluczowych procesów w Grupie LUG
 • Przygotowywanie okresowych analiz sektorowych i produktowych
 • Data Mining oraz wsparcie analiz procesowych i efektywnościowych
 • Praca z interesariuszami z innych dywizji w zakresie definiowania nowych procesów

 Preferowane cechy charakteru:

 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne

 W zamian za zaangażowanie oferujemy:

 • Objęcie stanowiska wspieranego szkoleniami
 • Różnorodne zadania pozwalające na poznanie różnych dziedzin biznesu
 • Możliwość współtworzenia i rozwijania kluczowych procesów
 • Skorzystanie z karty Multisport, uczestnictwo w zorganizowanych grupach sportowych
 • Dołączenie do grupowego ubezpieczenia na życie
 • Aktywną integrację z koleżankami i kolegami

 

Aplikacje (list motywacyjny oraz CV) prosimy przesłać mailowo lub listownie:

rekrutacja@lug.com.pl

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra 

LUG Light Factory Sp. z o.o. – dynamiczna firma w branży oświetleniowej. Więcej o nas na www.lug.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Szanowni Państwo,
dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy w firmie LUG Light Factory Sp. z o.o. 

Aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LUG S.A., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, kapitał zakładowy 1 799 642,50 ZŁ PLN, NIP 9291672920, REGON 080201644, (dalej: Spółka).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w  związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.

Dane te obejmują: Pani/Pana imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia Pani/Pana udział w  procesie rekrutacji.

Dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja odnośnie braku ich udostępnienia nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Spółka może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Spółka może również ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, takie jak: usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej LUG S.A. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na tożsame stanowisko pracy lub inne, zgodne z moimi kwalifikacjami.”