Wyszukaj

LUG Light Factory

Specjalista ds. Zakupów Elektroniki

Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Zielona Góra

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe najlepiej z zakresu: elektrotechniki, telekomunikacji
 • min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży zakupów komponentów elektronicznych na rynku globalnym
 • praktyczna znajomość procesów oraz technik zakupowych na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych z branży komponentów elektronicznych (SMD,THT i LED)
 • znajomość komponentów elektronicznych
 • doświadczenie w planowania krótko i długoterminowym
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
 • znajomość obsługi Pakietu Ms Office
 • podstawowa wiedza z logistyki
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presja czasu i nadawania priorytetów
 • dokładność i skrupulatność w realizacji zadań
 • samodzielność w realizowaniu zadań
 • rozwinięte kompetencje komunikacyjne
 • znajomość rynków i dostawców
 • wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne i interpersonalne
 • mile widziane relacje z dostawcami

 

Obowiązki:

 • zapewnienie płynność w dostawach towarów i usług
 • tworzenie krótko i długoterminowych planów zakupowych
 • zamawianie i realizacja dostaw komponentów elektronicznych na podstawie zapotrzebowania i prognoz
 • rozsyłanie zapytań ofertowych oraz późniejsza ich analiza
 • optymalizacja stanów magazynowych, analiza dostępności materiałów
 • sobór zamienników komponentów na podstawie dokumentacji lub komunikacji z działami technicznymi
 • poszukiwanie nowych, alternatywnych kontaktów do dostawców w Polsce i za granicą
 • optymalizacja warunków współpracy z dostawcami oraz udoskonalenie parametrów zakupów i dostaw
 • support procesu planowania elektroniki
 • analiza stanów magazynowych
 • ścisła współpraca z innymi działami i zespołami celem optymalizacji procesów zaopatrzenia, dostaw, gospodarki magazynowej i produkcji
 • aktywny udział w realizacji projektów strategicznych Spółki
 • rozwój procesów zakupowych celem poprawy ich efektywności kosztowej
 • zabezpieczanie mocy produkcyjnych u dostawców oraz sporządzanie, przesyłanie prognoz długoterminowych, monitorowanie sytuacji rynkowej oraz śledzenie trendów na rynku surowcowym

 

W zamian za zaangażowanie oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • objęcie stanowiska wspartego szkoleniami
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość skorzystania z karty Multisport i dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie

 

Jesteś zainteresowany?  Czekamy na Twoje CV i list motywacyjny.


rekrutacja@lug.com.pl


LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

 

Aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LUG S.A., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, kapitał zakładowy 1 799 642,50 ZŁ PLN, NIP 9291672920, REGON 080201644, (dalej: Spółka).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w  związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.

Dane te obejmują: Pani/Pana imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia Pani/Pana udział w  procesie rekrutacji.

Dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja odnośnie braku ich udostępnienia nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Spółka może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Spółka może również ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, takie jak: usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej LUG S.A. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na tożsame stanowisko pracy lub inne, zgodne z moimi kwalifikacjami.”

 

 

lug firma