Wyszukaj

LUG Light Factory

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

Jeśli termin ESG nie jest Ci obcy, a zmiany zachodzące w biznesie w obszarze zrównoważonego rozwoju postrzegasz jako szansę, który przysłuży się obecnym i przyszłym pokoleniom to stanowisko Specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju jest dla Ciebie.

Zadaniem Specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju będzie realizacja projektów z szeroko pojętego obszaru zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej LUG S.A. i ścisła współpraca z innymi departamentami/spółkami w organizacji. Do Twoich zadań należeć będzie także realizacja zadań związanych z udziałem w międzynarodowych badaniach, ratingach i ankietach naszych Klientów z całego świata, dlatego znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym.

Na tym stanowisku będziesz współpracować z pasjonatami tematu zrównoważonego rozwoju i osobami z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Zrównoważony rozwój wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, rozumiemy jednak, że specjalistów w tej dziedzinie jest w Polsce niewielu, dlatego wspólnie sprawdzimy na ile Twoja wiedza i wykształcenie będą przydatne w obszarze zrównoważonego rozwoju w naszej firmie.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Zielona Góra

 

Profil kandydata/ Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe: atutem będzie wykształcenie przyrodnicze, ekonomiczne lub wykształcenie kierunkowe z zakresu ESG/CSR.
 • Umiejętności wyszukiwania informacji i dokonywania ich analizy po to, aby wnioski przedstawiać w sposób zrozumiały i rzetelny
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i w piśmie)
 • Płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • Biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, PowerPoint)
 • Dyspozycyjność i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Odpowiedzialność, wysoka precyzja, dokładność i rzetelność pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B (mile widziane, lecz nie niezbędne)

Dodatkowym atutem będzie:

  zainteresowania tematyką ESG, orientacja w normach, standardach i nowych regulacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju, doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ESG.

 

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie raportów zrównoważonego rozwoju Grupy LUG
 • Koordynowanie projektów z obszaru ESG związanych z opracowaniem i wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju, w tym: wdrażaniem nowych regulacji, projektów dekarbonizacyjnych, projektów z obszaru łańcucha wartości, analizy ryzyk ESG, badania istotności, taksonomii itp.
 • Współpraca z organizacjami branżowymi i pozarządowymi w celu rozwoju i wdrażania najlepszych praktyk związanych z ESGOperacyjne zarządzanie serwisem www relacji inwestorskich
 • Opracowywanie ratingów zrównoważonego rozwoju i ankiet kwalifikacji dostawców
 • Koordynowanie projektów z obszaru produktowych deklaracji środowiskowych
 • Przygotowanie prezentacji oraz innych materiałów informacyjnych na temat zrównoważonego rozwoju Grupy LUG
 • Przygotowywanie analiz, raportów, tekstów, koordynowanie projektów lub ich części

 

W zamian za zaangażowanie oferujemy:

 • Liczne szkolenia i kursy z zakresu pełnionej funkcji
 • Szkolenia językowe
 • Nieograniczony dostęp do firmowej siłowni
 • Kawa / herbata / owoce
 • Parking dla pracowników
 • Strefa relaksu
 • Spotkania integracyjne dla Ciebie i Twojego dziecka
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Konkursy pracownicze
 • Upominki świąteczne
 • Możliwość pracy zdalnej

 

Jesteś zainteresowany?  Czekamy na Twoje CV i list motywacyjny.


rekrutacja@lug.com.pl


LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

 

Aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LUG S.A., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, kapitał zakładowy 1 799 642,50 ZŁ PLN, NIP 9291672920, REGON 080201644, (dalej: Spółka).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w  związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.

Dane te obejmują: Pani/Pana imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia Pani/Pana udział w  procesie rekrutacji.

Dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja odnośnie braku ich udostępnienia nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Spółka może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Spółka może również ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, takie jak: usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej LUG S.A. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na tożsame stanowisko pracy lub inne, zgodne z moimi kwalifikacjami.”

 

 

lug firma